Obchodní podmínky „innogy24“ a elektronické faktury

Obecná část

1. Tyto obchodní podmínky pro používání elektronické - internetové aplikace „innogy24“ (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi obchodníkem s  plynem a elektřinou (dále jen „obchodník“) a zákazníkem při poskytování a užívání této aplikace a zároveň upravují podmínky služby elektronické faktury.

innogy24

2. Poskytovatelem a provozovatelem internetové aplikace „innogy24“ je obchodník.

3. Obchodník poskytuje zákazníkovi produkt „innogy24“, jehož prostřednictvím je zákazník oprávněn obsluhovat svůj smluvní účet dodávky plynu a elektřiny.

4. Využívání produktu internetové aplikace „innogy24“ není zpoplatněno.

5. Obchodník poskytne zákazníkovi na jeho vyžádání přístupové klíče k aplikaci, zákazník je povinen neprodleně po prvním přihlášení změnit přístupové heslo.

6. Nové funkcionality aplikace budou zákazníkovi oznamovány prostřednictvím této aplikace, případně jinou vhodnou formou.

7. Veškerá komunikace, jež bude mezi obchodníkem a zákazníkem probíhat prostřednictvím aplikace „innogy24“, se staví na úroveň písemné komunikaci.

8. Aplikace „innogy24“ je poskytována zákazníkovi po dobu trvání platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, příp. smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a dále po dobu 6 měsíců od ukončení platností těchto smluv.

9. Zákazník je oprávněn kdykoliv jednostranným úkonem provedeným prostřednictvím aplikace „innogy24“ užívání této aplikace deaktivovat.

elektronická faktura – prostřednictvím aplikace „innogy24“

10. Zákazník je prostřednictvím aplikace „innogy24“ oprávněn změnit formu doručování vyúčtování na formu – elektronická faktura, účinnost změny nastává druhý den po nastavení této změny a je oznámena prostřednictvím aplikace. Pokud zákazník změní formu doručování vyúčtování dle tohoto článku, bude obchodník doručovat vyúčtování (včetně nového rozpisu záloh) výhradně prostřednictvím této aplikace.

11. Aktivace či deaktivace služby se týká vždy všech odběrných míst zákazníka, jehož zákaznické číslo bylo použito při aktivaci či deaktivaci služby.

E-faktura prostřednictvím „banky“

12. Zákazník je oprávněn prostřednictvím „banky“ (tj. držitele bankovní licence) poskytující službu E-faktura provést aktivaci této služby. Pokud podmínky „banky“ dovolují aktivaci této služby prostřednictvím internetové aplikace obchodníka, pak obchodník aktivaci služby zákazníkovi umožní.

13. Aktivace či deaktivace služby se týká vždy všech odběrných míst zákazníka, jehož zákaznické číslo bylo použito při aktivaci či deaktivaci služby.

14. Pokud zákazník provede aktivaci služby u „banky“, dochází ke změně způsobu doručování vyúčtování, sjednaném ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Zákazník je rovněž prostřednictvím portálu „banky“ upozorňován na případné prodlení s úhradou faktury.

15. Nahrazení odesílání papírových faktur elektronickou výměnou dat s využitím portálu „banky“ je aktivováno do 15 dnů od zadání požadavku na portálu „banky“. Veškeré faktury vystavené obchodníkem v tomto období budou zákazníkovi doručeny způsobem sjednaným před aktivací této služby.

16. Deaktivaci služby je možné provádět prostřednictvím portálu „banky“, případně, pokud to podmínky „banky“ dovolí, i prostřednictvím portálu „innogy24“. Deaktivací služby dochází ke změně způsobu doručování vyúčtování na způsob sjednaný před aktivací této služby.

17. Pokud zákazník deaktivuje službu prostřednictvím portálu „banky“, má se za to, že změna způsobu doručování byla učiněna s účinností od pátého pracovního dne po zadání požadavku.

Společná ustanovení

18. Obchodník nenese odpovědnost za škody, které vzniknou zákazníkovi v souvislosti s:

  • a) poruchou na zařízení zákazníka nebo třetí osoby v důsledku nemožnosti navázání spojení,
  • b) špatnou kvalitou datového přenosu prostřednictvím veřejných komunikačních sítí,
  • c) zveřejněním dat v průběhu přenosu prostřednictvím veřejných komunikačních sítí,
  • d) zneužitím přístupových klíčů zákazníka ze strany třetích osob.

19. Obchodník si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit používání produktů na dobu nezbytně nutnou k údržbě produktů nebo zpracování dat.

20. Obchodník i zákazník jsou oprávněni vypovědět bez udání důvodu poskytování a užívání aplikace „innogy24“, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíc, počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi prostřednictvím aplikace „innogy24“ druhé straně.

21. Obchodník neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou zákazníkovi v souvislosti se službou E-faktura poskytované prostřednictvím „banky“ po okamžiku odeslání fakturačních dat do aplikace „banky“. Veškeré bankovní poplatky spojené s využíváním aplikace „banky“ nese zákazník.

22. Obchodník je oprávněn stanovit svým oznámením nové OP aplikace „innogy24“ a služby E-faktura. Oznámení zveřejní nejméně jeden měsíc před okamžikem, kdy mají nové OP nabýt účinnosti, a to formou oznámení v aplikaci „innogy24“ a na webových stránkách obchodníka. Toto oznámení se pokládá za návrh změny OP a musí v něm být určeno datum, od něhož má ke změně dojít. V případě, že zákazník do doby nabytí účinnosti změny obchodních podmínek neukončí užívání aplikace „innogy24“ (dle bodu 10 OP) nebo užívání služby E-faktura, pokud se změny OP budou týkat těchto oblastí, má se za to, že zákazník tyto změny akceptoval.

OP jsou platné a účinné od 17. ledna 2011